Skip to content

Design Västerbotten

Design som arbetsprocess

Vad är design? Enligt vårt synsätt är design en arbetsprocess med syfte att lösa problem. Lösningen bör vara medveten och innovativ – sedan finns det även krav på både estetik och funktionalitet. Exempel när design med fördel används är i utveckling av budskap, miljöer, processer, tjänster och varor.

Tjänstedesign

Det har blivit ett modeord, tjänstedesign. Ordet används för att förklara hur planering av infrastruktur, kommunikation och människor kan bli bättre med syfte att förhöja kundens upplevelse. För att lyckas med det måste tjänsten vara allt mellan användarvänlig och relevant. Kundbeteenden är avgörande.

Man kallar design av tjänster även för service design. Lösningen, som vi talade om tidigare, ska i den bästa av världar återspegla tjänstens 1) funktion, 2) profil och 3) syfte med förhoppning om att tilltala användare i det som är målgruppen. För att lyckas måste man veta vilka trådar man ska dra i.

Designprocessen

Många brukar dela upp designprocessen i fyra faser – dessa är 1) Behov, 2) Idéer, 3) Utveckling och 4) Genomförande. Med designprocessen skapas förståelse för målgruppen innan problemet beskrivs. I texten som följer får du i tur och ordning lära dig mer om respektive fas.

Behov

Det första som behöver göras är att involvera rätt personer i projektet – inte alla designers har samma kompetens och inte alla projektledare har samma erfarenhet. Innan arbetet fortskrider ingår därför i behovs-fasen att undersöka vilken kompetens och erfarenhet som uppdraget kräver.

I behovs-fasen ingår även att göra användarstudier, gärna i nära samarbete med målgruppen. Utan förståelse för målgruppen är projektet redan på förhand dömt att misslyckas – projektgruppen måste därför lägga manken till i sina användarstudier för att resultatet ska bli bästa möjliga.

Idéer

Den andra fasen, idé-fasen, sträcker sig genom hela processen. Detta för att säkerställa att delaktiga i projektet har samma uppfattning om både förslag och idéer. För att visualisera förslag och idéer används moodboards, antingen som dataanimeringar eller skisser. Eller tredimensionellt.

För att lyckas krävs det att arbetsgruppen har ett holistiskt arbetssätt, det vill säga att man förstår helheten, annars blir sambanden omöjliga att se. Med ett holistiskt arbetssätt ökar chansen att arbetsgruppen förstår användarens perspektiv, och i slutändan är det vad designprocessen handlar om.

Utveckling

En viktig del i projektet är att ta hänsyn till ergonomi. Det innebär att både miljö och teknik måste anpassas till den mänskliga kroppen. Anpassningen är inte begränsad till den fysiska kroppen utan innefattar även sinnen som syn och hörsel. På området design finns kunniga specialister inom ergonomi.

För att säkerställa ergonomisk kvalitet genomförs tester löpande under hela projektet. Det kan dels vara tekniska funktionstester men också tester som visar status för relationen till användare och projektägare. Metoden används med fördel vid utveckling av tjänster om designmetoder används.

Genomförande

Tester är en viktig del i genomförande-fasen. I fasen ingår även att utvärdera sitt eget och andras arbete. En bra idé är att sammanställa erfarenheter och insikter i en kunskapsbank för framtida projekt. Genomförande-fasen är den sista av fyra faser och lutar sig därför mot tidigare tre faser i projektet.

Designtrappan

Inom området design finns något som kallas för designtrappan. Positionen i trappan avslöjar vilken betydelse design har för verksamheten – desto högre desto större betydelse. Vill man förbättra hur man arbetar med design ska man börja med att kolla på designtrappan för att se var man befinner sig.

Exempel på hur trappan kan se ut:

• Design som strategi och innovation
• Design som process
• Design som formgivning
• Omedveten design

Hållbar utveckling

I arbetet för en hållbar utveckling är design en viktig del. Exempel på metoder och verktyg med hållbarhetstänk som används i arbetet för miljön är:

• Biomimicry
• Cerifiering
• Cirkulär ekonomi
• Cradle to cradle
• Ekodesignstrategier
• Förändra brukarmetoder
• Hållbara företagsvisioner
• Livscykelanalys
• Miljökompensation
• Miljömärkningar
• Produkter till tjänster
• The living principles.

Majoriteten designföretag och produktutvecklare skapar egna metoder och verktyg, men för många har metoder och verktyg ovan varit inspirationskällor.

Materialval

När det kommer till design och hållbar utveckling är val av material särskilt viktigt. Det material som är bäst för miljö och människa beror på:

• Material
• Produktion
• Ursprungsland
• Användningsplats
• Avfallssortering
• Tid (Planerad tid för användning kontra verklig tid för användning)

På Internet finns nätbaserade materialdatabaser som ger råd om material kontra påverkan på miljö och människa. Nedan följer exempel på databaser:

• Materialbiblioteket
• Matrec
• Ecolect
• Material ConneXion
• Ask Nature
• Rematerialise
• Ecospecifier
• IdeMat
• Material Explorer
• Matbase
• AZoM
• Design InSite
• MatWeb

Ordlista

När du fortsätter läsa om design kommer du utsättas för ord som du kanske inte alltid begriper. Vi har redan lagt några ord till handlingarna – som designprocessen och designtrappan – men det finns många fler än så att lära sig. För att underlätta för dig kommer några fler förklaras i texten som följer.

Designskydd kan skydda produkters utseende, vilket ger upphovsmannen ensamrätt på formgivningen. Designskydd är samma sak som mönsterskydd.

Immaterialrätt är ett juridiskt område som täcker 1) patenträtt, 2) upphovsrätt och 3) varumärkesrätt. Fysisk egendom skyddas istället av sakrätten.

Patent- och registreringsverket (PRV) är en central myndighet med ansvar för registrering av allt från design till idéer via mönster och verksamheter.

Upphovsman är den som till exempel har skapat ett konstnärligt eller litterärt verk, vilket ger honom eller henne ensam upphovsrätt till verket.

Upphovsrätt ger upphovsmannen ensamrätt över konstnärliga eller litterära verk, vilket i sin tur ger honom eller henne rätt till ersättning vid användning.

Västerbotten

Boliden Mineral är det största företaget i Västerbotten. För några år sedan – 2013 – fick man en stämning på sig för giftdumpning i Chile, under mitten på 1980-talet. Företaget hävdade sin oskuld och pekade på Promelo, en samarbetspartner i Chile med ansvar att hantera avfallet som skeppats över.

För att undvika liknande skandaler arbetar Boliden Mineral medvetet för en hållbar utveckling. Målsättningen är att vara branschledande inom områden som ansvarstagande, effektivitet och miljöprestanda. Boliden Mineral arbetar kontinuerligt med design för att minska företagets påverkan på miljön.

Design